Review Retirement GPS: How to Navigate Your Way to A Secure Financial Future with Global Investing
นฤมิตรายรับด้วยเงินทองไม่ได้เป็นเรื่องไม่ยากมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่เด่นชัดในแห่ง แนวทางทางการเงินที่อดทนและบริสุทธิ์ชี้นำคุณในการเลือกเคล็ดลับที่เหมาะสมว่าในผลสุดท้ายจะนำไปสู่​​การเจริญในผลได้การให้ทุนของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ติดใจเงิน แต่การบังคับยามและโดเมนของการให้ทุนมีบทบาทสำคัญมาก

การรวมเงินกู้ยืมของผู้เรียนคือการเติมของเงินให้สินเชื่อผู้เรียนหลายคนและจะทำเพื่อเขียมเงินในดอกเบี้ยและเพื่อความง่ายดายของการสังคายนาเงินแทนในหลาย ๆ มีมากมายของสิ่งที่คุณควรเห็นประจักษ์เกี่ยวกับการควบรวมการงานเงินกู้นักเรียนมีและเว็บไซต์นี้จะให้ข่าวสารที่คุณต้องการในการปลงใจเป็นจุดตอนท้ายที่ชำระล้างหนี้ของคุณจะปันส่วนเครดิต เมื่อคะแนนของคุณจะคิดการบรรยายของสาธยายที่มี หุ้นส่วน ทดสอบหนี้ของคุณในการแข่งขันเมื่อเทียบกับเครดิตที่มีวงเงินที่ใช้ เมื่อคุณมีเงินเชื่อสมบูรณ์มี แต่ใช้งานน้อย (เช่นเมื่อคุณรวมหนี้เงินกู้เด็กนักเรียน) ภายหลังกรณีที่มีคะแนนที่สูงขึ้น เช่นนั้นถ้าไม่มีสาเหตุอย่างอื่นให้พิพากษาที่จะช่วยให้การรวมคะแนนเงินเชื่อของคุณเงินโบนัสสามารถอธิบายเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการชำระเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด ปมปัญหาเดียวก็คือว่าในการแก้โรคลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินสืบมา ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความชักช้าในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ "ส่วนลด" จะตกหล่น
Retirement GPS: How to Navigate Your Way to A Secure Financial Future with Global Investing Description


The secret to ensuring financial peace of mind in retirement?INTERNATIONAL INVESTING

Building a solid retirement portfolio while ignoring the global economy is simply not a reality anymore. While still strong, the U.S. economy is no longer the only big player on the scene. China, India, Turkey, and Brazil are just a few of the many powerful upstarts in global markets. The world has changed for good--and your portfolio must change with it.Financial advisor Aaron Katsman steers you in the right direction by providing you with a Global Portfolio Strategy (GPS) tailored specifically for today's diverse world economy. In Retirement GPS, Katsman calls for a more balanced portfolio in light of today's realities--one that places heavy emphasis on foreign investments. This no-nonsense guide teaches you:

  • Why international investing is critical to your retirement portfolio
  • Where the best places to begin investing are--from Scandinavia to the Middle East
  • How to invest in foreign stocks and bonds

Set your course for a happy, safe financial future. The tool you need is right at your fingertips--Retirement GPS.Tag Retirement GPS: How to Navigate Your Way to A Secure Financial Future with Global Investing: Retirement GPS: How to Navigate Your Way to A Secure Financial Future with Global Investing,เรื่อง , รีวิว , Retirement GPS: How to Navigate Your Way to A Secure Financial Future with Global Investing