Review Retirement GPS: How to Navigate Your Way to A Secure Financial Future with Global Investing
นฤมิตรายรับด้วยเงินทองไม่ได้เป็นเรื่องไม่ยากมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่เด่นชัดในแห่ง แนวทางทางการเงินที่อดทนและบริสุทธิ์ชี้นำคุณในการเลือกเคล็ดลับที่เหมาะสมว่าในผลสุดท้ายจะนำไปสู่​​การเจริญในผลได้การให้ทุนของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ติดใจเงิน แต่การบังคับยามและโดเมนของการให้ทุนมีบทบาทสำคัญมาก

การรวมเงินกู้ยืมของผู้เรียนคือการเติมของเงินให้สินเชื่อผู้เรียนหลายคนและจะทำเพื่อเขียมเงินในดอกเบี้ยและเพื่อความง่ายดายของการสังคายนาเงินแทนในหลาย ๆ มีมากมายของสิ่งที่คุณควรเห็นประจักษ์เกี่ยวกับการควบรวมการงานเงินกู้นักเรียนมีและเว็บไซต์นี้จะให้ข่าวสารที่คุณต้องการในการปลงใจเป็นจุดตอนท้ายที่ชำระล้างหนี้ของคุณจะปันส่วนเครดิต เมื่อคะแนนของคุณจะคิดการบรรยายของสาธยายที่มี หุ้นส่วน ทดสอบหนี้ของคุณในการแข่งขันเมื่อเทียบกับเครดิตที่มีวงเงินที่ใช้ เมื่อคุณมีเงินเชื่อสมบูรณ์มี แต่ใช้งานน้อย (เช่นเมื่อคุณรวมหนี้เงินกู้เด็กนักเรียน) ภายหลังกรณีที่มีคะแนนที่สูงขึ้น เช่นนั้นถ้าไม่มีสาเหตุอย่างอื่นให้พิพากษาที่จะช่วยให้การรวมคะแนนเงินเชื่อของคุณเงินโบนัสสามารถอธิบายเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการชำระเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด ปมปัญหาเดียวก็คือว่าในการแก้โรคลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินสืบมา ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความชักช้าในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะตกหล่น
Retirement GPS: How to Navigate Your Way to A Secure Financial Future with Global Investing Description


The secret to ensuring financial peace of mind in retirement?INTERNATIONAL INVESTING

Building a solid retirement portfolio while ignoring the global economy is simply not a reality anymore. While still strong, the U.S. economy is no longer the only big player on the scene. China, India, Turkey, and Brazil are just a few of the many powerful upstarts in global markets. The world has changed for good–and your portfolio must change with it.Financial advisor Aaron Katsman steers you in the right direction by providing you with a Global Portfolio Strategy (GPS) tailored specifically for today’s diverse world economy. In Retirement GPS, Katsman calls for a more balanced portfolio in light of today’s realities–one that places heavy emphasis on foreign investments. This no-nonsense guide teaches you:

  • Why international investing is critical to your retirement portfolio
  • Where the best places to begin investing are–from Scandinavia to the Middle East
  • How to invest in foreign stocks and bonds

Set your course for a happy, safe financial future. The tool you need is right at your fingertips–Retirement GPS.Tag Retirement GPS: How to Navigate Your Way to A Secure Financial Future with Global Investing: Retirement GPS: How to Navigate Your Way to A Secure Financial Future with Global Investing,เรื่อง , รีวิว , Retirement GPS: How to Navigate Your Way to A Secure Financial Future with Global Investing